Všeobecné podmienky

Registračné podmienky a podmienky používania online služieb portálu

  1. Definície

1.1 Služba – Službou sa rozumie prístup na portál www.radiotruck.sk prevádzkovaný poskytovateľom a využívanie dostupných služieb na tomto portáli (ďalej len „služba“).

1.2 Registračné podmienky – Podmienky používania služby.

1.3 Poskytovateľ – Poskytovateľom služby je O.Z. ICEPO, 976 02 Staré Hory 333,

IČO 53 682 092

  1. 4 Používateľ – Používateľom online služby je každá fyzická osoba, ktorá sa riadne zaregistruje. Pod pojmom registrácia sa rozumie, že používateľ odošle riadne vyplnený registračný formulár. Používateľ odoslaním registračného formulára vyslovuje bezpodmienečný súhlas s registračnými podmienkami a tieto sa zaväzuje riadne dodržiavať.
  1. Registrácia používateľa

2.1 Používateľ je povinný vyplniť a odoslať riadne vyplnený registračný formulár vrátane svojej elektronickej poštovej adresy a zadaného hesla, ktoré mu bude slúžiť na prihlásenie do portálu a následne tak používať dostupné služby. Používateľ sa zaväzuje uviesť do registračného formulára úplné a pravdivé údaje.

Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo neakceptovať používateľom odoslaný formulár a nesprístupniť mu službu, resp. túto používateľovi kedykoľvek zrušiť v prípade, že používateľ uviedol do registračného formulára neúplné alebo nepravdivé údaje.

2.2 Prístup k službe je podmienený zadaním elektornickej poštovej adresy a správneho prístupového hesla používateľa. Používateľ je oprávnený kedykoľvek zmeniť svoje prístupové heslo. Tak isto je opravnený požiadať o zrušenie svojho účtu na portáli. Heslo používateľa je neprenosné, používateľ nie je oprávnený ho sprístupniť tretím osobám, v opačnom prípade v plnom rozsahu znáša škodu, ktorá mu vznikla ich zneužitím. V prípade, že zneužitím hesla vznikla škoda aj poskytovateľovi, prípadne tretej osobe, zodpovedá za ňu v plnom rozsahu používateľ.

  1. Ochrana osobných údajov

Používateľ svojou registráciou dáva súhlas na spracovanie a uchovávanie jeho osobných údajov vyplnených v registračnom formulári prevádzkovateľa portálu po dobu, pokiaľ bude registrovaným používateľom služby. Používateľ môže požiadať o zrušenie jeho užívateľského prístupu a to písomne na adresu prevádzkovateľa, alebo e-mailom na adresu info@radiotruck.sk. Prevádzkovateľ sa zaväzuje nesprístupniť osobné údaje používateľa tretím osobám bez jeho predchádzajúceho výslovného súhlasu. Prevádzkovateľ je povinný takéto údaje poskytnúť orgánom štátnej moci, pokiaľ mu toto bolo nariadené súdom, zákonom alebo rozhodnutím príslušného štátneho orgánu.

  1. Pravidlá používania služby www.radiotruck.sk

4.1 Používateľ je oprávnený používať službu výlučne v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, týmito registračnými podmienkami, pokynmi poskytovateľa, bezpečnostnými pravidlami siete Internet, dobrými mravmi a pravidlami etiky siete Internet (Netiketa) a základnými pravidlami slušného správania sa.

4.2 Používateľ služby sa zaväzuje používať službu výlučne pre vlastné potreby, v žiadnom prípade nie je oprávnený túto v celku alebo v časti ďalej poskytovať tretím osobám.

4.3 Používateľ služby sa zaväzuje nezasahovať do prevádzky a funkčnosti služby, rovnako tak sa zaväzuje, že sa nepokúsi získať neautorizovaný prístup k nej.

4.4 Používateľ služby sa zaväzuje, že nebude prostredníctvom nej šíriť informácie a súbory, ktorých šírenie je v rozpore s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, pokynmi poskytovateľa, bezpečnostnými pravidlami siete Internet, dobrými mravmi a pravidlami etiky siete Internet a základnými pravidlami slušného správania sa. Za obsah svojich dát a údajov, prenášaných v rámci služby, vrátane informácii a súborov, ktorých prenos prostredníctvom tejto služby používateľ sprostredkoval, výlučne zodpovedá používateľ, uvedené sa vzťahuje aj na škody, ktorá vznikne prenosom takýchto informácií a súborov poskytovateľovi služby resp. iným osobám.

  1. Pravidlá správania sa v rámci diskusného fóra na portáli www.radiotruck.sk

Prevádzkovateľ portálu www.radiotruck.sk umožňuje vyjadrenie názorov k uverejneným témam, ale prirodzene aj k témam, ktoré sa objavia v rámci internetovej diskusie. Výmena názorov však predpokladá dodržiavanie určitých Pravidiel, ktoré budú v prospech všetkých účastníkov. Ak učastník diskusie tieto pravidlá poruší, tak prevádzkovateľ portálu si vyhradzuje právo odmietnuť prístup do daného diskusného fóra, prípadne bez nejakého upozornenia vymazať obsah komunikácie jednotlivca alebo zablokovať prístup do diskusie.

Prevádzkovateľovi záleží, aby diskusné fóra v rámci portálu mali patričnú jazykovú, vecnú aj obsahovú úroveň a z toho dôvodu si vyhradzuje právo zasiahnuť do diskusie v prípade porušenia pravidiel.

Tolerantnosť

K ostatným užívateľom treba pristupovať s rešpektom a potrebnou úctou

Nevnucovať svoje názory ostatným

Nezneužívať diskusie na vyhrážky a obťažovanie

Úplne neprípustné sú postoje obhajujúce alebo podnecujúce násilie, rasizmus, fanatizmus alebo nenávisť ku konkrétnym jednotlivcom alebo skupinám

Za nesplnenie pravidla tolerantnosti sa bude považovať opakovanie toho istého príspevku

Porušením pravidiel je propagácia komerčných výrobkov alebo súkromných spoločností

Zákonnosť

Za porušenie príslušnej legislatívy sa považuje šírenie materiálov, ktoré zasahujú do cti jednotlivcov a právnických osôb

Úplne vylúčené je používanie príspevkov, ale aj čiastkových prvkov s pornografickým charakterom

Zakazuje sa používanie odkazov na portáli, ktorých obsah je v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky

Zodpovednosť

Informácie zverejnené v diskusii môžu pochádzať od autorov rôzneho veku a s rôznymi skúsenosťami. Zvažujte všetky okolnosti, kým sa rozhodnete na základe nich konať

Diskutujúci na tejto stránke svojím prihlásením sa vyjadrujú súhlas s pravidlami tým, že ich nedodržanie bude mať za následok zastavenie, odmietnutie alebo vymazanie diskusie

  1. Práva poskytovateľa

6.1 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne zmeniť registračné podmienky.

6.2 Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo pozastaviť službu, a to aj bez predchádzajúceho oznámenia používateľovi.

6.3 Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť prístup používateľa k službe.

6.4 Všetky autorské a iné práva súvisiace s funkcionalitou, vizuálnym stvárnením a informačným obsahom služby patria poskytovateľovi, prípadne tretím stranám, s ktorými má poskytovateľ za týmto účelom uzatvorené príslušné dohody.

6.5 Poskytovateľ má právo rozposielať používateľom správy formou elektornickej pošty na propagečné účely svojích produktov a služieb, alebo produktov a služieb tretích strán. Používateĺ potvrdením registračného formulára súhlasí s doručovaním správ s takýmto obsahom.

6.6 Poskytovateľ má právo kedykoľvek upraviť alebo doplniť obsah týchto Všeobecných podmienok používania online služieb. Na takéto zmeny poskytovateľ užívateľa upozorní

7 Obmedzenie zodpovednosti za škodu

7.1 Poskytovateľ ani používateľ nezodpovedá za akúkoľvek nepriamu alebo následnú škodu, vrátane ušlého zisku.

7.2 Poskytovateľ v žiadnom prípade nezodpovedá za:

škodu spôsobenú informáciami alebo súbormi šírenými používateľom, vrátane škody spôsobenej informáciami alebo súbormi, ktorých šírenie používateľ sprostredkoval prostredníctvom služby,

škodu spôsobenú informáciami alebo súbormi šírenými tretími osobami, ako aj škodu spôsobenú nesprávnosťou alebo neúplnosťou informácií, získaných používateľom prostredníctvom služby,

škodu spôsobenú prezradením alebo zneužitím prístupového hesla,

škodu spôsobenú zmenou registračných podmienok, pozastavením alebo zmenou služby, stratou údajov, ako aj zrušením prístupu používateľovi zo strany poskytovateľa.

8 Záverečné ustanovenia

8.1 Práva a povinnosti poskytovateľa a používateľa týmito registračnými podmienkami výslovne neupravené sa spravujú platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky

8.2 Tieto registračné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 25.10.2021 a platia do ich najbližšej zmeny, ktorú je poskytovateľ oprávnený vykonať v súlade s bodom 6.1 článku 6.

V Starých Horách, 25.10.2021

Pravidlá „NETIKETY“

Nikdy nezabúdajte, že na druhom konci sú ľudia a nie počítač. To, čo anonymne napíšete stroju, by ste možno nikdy nepovedali dotyčnému do očí.

Dodržiavajte všetky pravidlá slušnosti z normálneho života. Čo je zlé v bežnom živote, bude určite nevhodné aj na internete.

Zistite si, v akej spoločnosti sa nachádzate. Cez internet totiž komunikujete s ľuďmi z celého sveta. A čo je v jednej skupine na internete dovolené, iná to môže považovať za neprípustné. Politika, náboženstvo a iné rozporuplné témy by mali byť diskutované s maximálnou ohľaduplnosťou a taktom.

Majte ohľad k druhým. Nie každý má rýchle internetové pripojenie ako vy. Mnohí sa pripájajú z domu cez pomalý modem, za ktorý platia! Neposielajte teda zbytočné a zbytočne veľké e-mailové správy.

Nebuďte grobianom! Aj keď píšete bez diakritiky (bez dĺžňov a mäkčeňov) snažte sa o správny pravopis. Publikovať nepravdivé informácie, alebo niekoho ohovárať tiež nie je vhodné. Nevydávajte za svoju prácu niekoho iného. Obrázky, texty a rôzne iné súbory sa z internetu dajú ľahko stiahnuť. Akoby sa vám páčilo, keby niekto iný vydával vaše dielo za svoje? Ak využijete prácu iných, mali by ste spomenúť ich autorstvo.

Pomôžte, ak viete. Zaujíma vás nejaká téma a sledujete nejakú diskusiu k nej? Niekto z diskusnej skupiny má taký alebo onaký problém. Ak viete odpoveď, pomôžte. Nabudúce pomôže niekto vám. V diskusnej skupine platí zásada „Najprv počúvaj, až potom píš.“

Rešpektujte súkromie iných. Omylom vám prišla správa, ktorá vám nepatrí? Správajte sa tak, ako by ste chceli, keby niekto iný našiel vašu poštu…

Nezneužívajte svoju moc a vedomosti. Používatelia so špeciálnymi privilégiami, napr. správcovia serverov ktorí majú prístup k pošte ostatných musia mať dôveru bežných používateľov.

Odpúšťajte druhým chyby. Aj vy ste niekedy začínali. Nemusíte hneď reagovať výsmešne alebo so zlosťou.

Nerozosielajte reťazové listy a poplašné správy hoax. Upozornite aj ostatných, že takéto správanie je nevhodné.

Nerozosielajte spam – správy s reklamným textom. Upozornite i ostatných, že takéto správanie je nevhodné.

Rešpektujte autorské práva iných. Nepublikujte cudzí text pod svojim menom, vždy uvádzajte meno pravého autora a zdroj odkiaľ citujete.

 

Ochrana osobných údajov - GDPR

Ochrana osobných údajov
Vážení návštevníci,
 
aby ste mohli diskutovať, používať naše služby alebo si mohli kúpiť tovar cez náš internetový obchod, potrebujeme Vaše osobné údaje. Zákonné spracúvanie Vašich osobných údajov ako aj ich bezpečnosť je našou prioritou. Dovoľte nám, aby sme Vás týmto spôsbom informovali ohľadne spracovania a zabezpečenia Vašich osobných údajov.
 
1. Kto sme?
Vaše osobné údaje spracúva prevádzkovateľ portálu (ďalej len „prevádzkovateľ“ v príslušnom tvare). Prevádzkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov.
 
Prevádzkovateľom nášho e‐shopu je: O.Z. ICEPO, 976 02 Staré Hory 333,
IČO 53 682 092
2. Ako nás viete kontaktovať?
Vaše pripomienky, otázky a žiadosti čakáme na: info@radiotruck.sk
 
3. Spracúvame nasledovné osobné údaje:
Online služby a nákup
 
Vaša spokojnosť je pre nás prvoradá. Aby sme Vám mohli poskytnúť informácie, dostupnosť online služieb alebo predať a doručiť vybraný tovar a plniť si všetky zákonné a zmluvné povinnosti s tým súvisiace, spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu:
 
– meno, priezvisko, adresa, poprípade adresa pre doručovanie, telefónne číslo, email.
 
Marketing
 
Snažíme sa byť Vaším spoľahlivým partnerom. Aby sme Vám mohli zasielať ponuky, informácie o produktoch a novinkách, poprípade obracať sa na Vás s prieskumom trhu, spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu:
 
‐ e‐mail.
 
4. Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje?
a) E‐shop – Vaše osobné údaje spracúvame za účelom uzatvorenia zmluvy prostredníctvom nášho e‐shopu ako aj jej riadneho plnenia, a to najmä na: poskytovanie informácií, prijatie, zaevidovanie a vybavenie objednávky, zaslanie tovaru, vydania účtovného dokladu, riešenie prípadného odstúpenia od zmluvy alebo prípadnej reklamácie. Rýchlosť vybavenia Vašej objednávky podporuje aj aplikácia superfaktúra.sk, ktorú využívame na rýchle, efektívne a presné vystavovanie účtovných dokladov faktúr. Vaše údaje spracúvame teda na základe zákona, za účelom plnenie zmluvy, t.j. osobitný súhlas nie je potrebný.
 
b) Marketingová komunikácia – Vaše osobné údaje spracúvame za účelom starostlivosti o zákazníka, poskytovania informácií o produktoch a službách a prieskumu trhu, a to prostredníctvom zasielania newsletterov. V prípade, ak ste u nás ešte nenakupovali, Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, iba ak nám na to dáte súhlas. V prípade, ak ste už našim zákazníkom, Vaše osobné údaje spracúvame na základe oprávneného záujmu.
 
5. Aký je náš oprávnený záujem?
V určitých prípadoch spracúvame Vaše osobného údaje na základe nášho oprávneného záujmu. V prípade, ak ste už našim zákazníkom, t.j. v minulosti ste už v našom e‐shope aspoň raz nakupovali, si Vám dovoľujeme zasielať newsletter na základe oprávneného záujmu. Táto marketingová aktivita bezprostredne súvisí s poskytovaním služieb a prináša Vám úžitok vo forme uľahčenia budúceho nakupovania druhu tovaru, o ktorý ste už v minulosti prejavili záujem. V tejto súvislosti spracúvame len Váš e‐mail. Samozrejme máte možnosť kedykoľvek zasielanie newsletterov zastaviť, o čom budete informovaný aj priamo v zaslanom newsletteri. Priamy marketing je našim oprávneným záujmom v zmysle GDPR.
 
6. Po akú dobu uchovávame Vaše osobné údaje?
E‐shop
 
Kúpne zmluvy uzatvorené prostredníctvom nášho e‐shopu uchovávame po dobu vybavenia objednávky, resp. po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie.
Účtovné doklady sa zo zákona uchovávajú po dobu 10 rokov.
Dokumenty vzťahujúce sa k reklamácii sa uchovávajú po dobu 5 rokov.
Vymáhanie pohľadávok/Súdne spory
 
Dokumenty týkajúce sa súdnych sporov sa uchovávajú po dobu 10 rokov.
Marketing
 
Vašu e‐mailovú adresu uchovávame, pokiaľ sa neskončil účel, resp. po dobu zaslania žiadosti o odhlásenie z newsletteru.
7. Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?
Pri spracúvaní Vašich osobných údajov využívame aj služby preverených a zmluvne zaviazaných externých obchodných partnerov, ktorí nám pomáhajú spracúvať a chrániť Vaše osobné údaje.
 
Za účelom poskytovania našich služieb poskytujeme osobné údaje:
 
Externému účtovníkovi
Dopravcovi v prípade zaslania zakúpeného tovaru
Spoločnosti Paypal (v prípade voľby platby cez platobnú bránu)
8. Kam prenášame Vaše osobné údaje?
Osobné údaje, ktoré spracúvame na vyššie uvedené účely, spravidla neprenášame do tretích krajín.
 
9. Kam sa môžete obrátiť v prípade nespokojnosti?
Vaša spokojnosť je našim cieľom. Z toho dôvodu sa v každom prípade snažíme vyhovieť všetkým Vašim požiadavkám. Ak však nie ste spokojný s tým, ako spracúvame Vaše osobné údaje, napíšte nám email na adresu: info@radiotruck.sk
Ďalej máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, a to najmä v prípade, ak si myslíte, že Vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.
 
10. V akej forme spracúvame Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme, pričom nevyužívame prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania ani profilovania. Listinná forma spracúvania Vašich osobných údajov sa vykonáva len z dôvodu vystavenia faktúry a vedenia účtovníctva.
 
11. Ako zabezpečíme ochranu Vašich osobných údajov?
Ako sme to aj v úvode tohto dokumentu uvideli, bezpečnosť Vašich osobných údajov je našou prioritou. Z toho dôvodu sme pre ochranu Vašich osobných údajov prijali potrebné a primerané technické a organizačné opatrenia, ktoré chránia Vaše osobné údaje okrem iného pred stratou, manipuláciou alebo neoprávneným prístupom. Technické prostriedky na spracúvanie osobných údajov sú náležite zabezpečené heslami, ktoré poznajú len oprávnené osoby. Tieto technické prostriedky sú uložené v našich priestoroch, pričom sa nevynášajú ani neprenášajú. Prístup k nim majú len poverené osoby, ktoré sú riadne poučené, ovládajú naše interné predpisy a smernice upravujúce nakladanie s osobnými údajmi. Prijaté opatrenia podliehajú pravidelnej kontrole a priebežne sú prispôsobované podľa najnovších poznatkov stavu techniky. Pokiaľ by došlo k porušeniu ochrany Vašich osobných údajov, budeme Vás bez zbytočného odkladu informovať, ak by takéto porušenie ochrany Vašich osobných údajov mohlo viesť k vysokému riziku pre Vaše práva.
 
12. Aké máte práva?
a) Právo na prístup k údajom – V prvom rade máte právo vedieť, či spracúvame Vaše osobné údaje. Pokiaľ Vaše osobné údaje spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe Vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní Vašich osobných údajov našou spoločnosťou.
 
b) Právo na opravu – Máte právo na to, aby Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú Vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o ich opravu alebo doplnenie.
 
c) Právo na vymazanie – Za určitých okolností máte právo, aby sme Vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie Vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak
už Vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli;
odvoláte svoj súhlas;
namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov;
spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne;
osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;
ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet. Môžu však nastať prípady, kedy Vaše osobné údaje (resp. ich časť), napriek Vašej
žiadosti nebudeme môcť vymazať z dôvodu plnenia zákonnej povinnosti. O tejto skutočnosti Vás budeme bezodkladne informovať.
d) Právo na obmedzenie spracúvania – Ďalej nás môžete požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov. Pokiaľ Vašej žiadosti vyhovieme, Vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania Vašich údajov dôjde, ak
nám oznámite, že Vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť;
ak Vaše osobné údaje spracúvame nezákonne, avšak Vy nesúhlasíte s ich vymazaním a namiesto toho žiadate, aby sme spracúvanie Vašich osobných údajov len obmedzili;
Vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv alebo nárokov;
namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad Vašimi dôvodmi.
e) Právo na prenosnosť údajov – Máte právo žiadať, aby sme Vám poskytli Vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá Vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Po prípade na základe Vašej písomnej žiadosti prenesieme Vaše osobné údaje vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo Vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.
 
f) Právo namietať – Máte právo namietať, že spracúvame Vaše osobné údaje. Ak Vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky Vaše osobné údaje vymažeme. Ak Vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:
 
na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,
z dôvodu nášho oprávneného záujmu,
vytvárania zákazníckeho profilu, môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.
13. Ako môžete tieto práva vykonávať?
Vaše žiadosti čakáme na:
 
Tel: +421 908 896639,  Email: info@radiotruck.sk
 
14. Vybavenie žiadostí
Všetkými Vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia Vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte. Pri vybavovaní Vašej žiadosti o výkon práva dotknutej osoby podľa GDPR Vás môžeme požiadať o dôveryhodné overenie Vašej totožnosti.
 
Každá Vaša žiadosť o výkon práva dotknutej osoby bude individuálne a kompetentne posúdená, pričom o výsledku Vás budeme vždy informovať najneskôr do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Proces vybavenia žiadosti spojenej s výkonom práva dotknutej osoby podľa GDPR je bezplatný.
 
Ak je Vaša žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä preto, že sa opakuje, sme oprávnení účtovať si primeraný poplatok, ktorý zohľadňuje administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. Pri opakovanej žiadosti o poskytnutie kópií spracovávaných osobných údajov si vyhradzujeme právo účtovať z tohto dôvodu primeraný poplatok za administratívne náklady.
 
V prípade, ak by sme Vašu žiadosť o výkon práva dotknutej osoby nevybavili podľa Vašej mienky v súlade s GDPR, máte možnosť podať sťažnosť dozornému orgánu (www.dataprotection.gov.sk) alebo uplatniť súdny prostriedok nápravy priamo na príslušnom všeobecnom súde.
 
15. Záverečné ustanovenia
Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia dňa 25.10.2021.
 
Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti. O každej zmene budete informovaný e‐mailom.
 
 
  • https://radioserver.online:9928/radiotruck.mp3
  • Rádio Truck

Radio Truck je nezávislá internetová rozhlasová stanica, ktorá prináša informácie pre vodičov a hudbu na cesty.

Nainštaluj si naše aplikácie:

Kontaktné informácie

Radio Truck - O.Z. ICEPO
Staré hory 333
97602 Staré hory
Slovensko
IBAN: SK04 8330 0000 0029 0197 1137
Vklad v CZ Korunách: 2901971137 / 2010

Prispejte a podporte Rádio Truck

RadioTruck © 2023. Všetky práva vyhradené.

RadioTruck © 2023. Všetky práva vyhradené.