07 Led 2022 12:08Nový úsek dálnice D6. Foto: Úřad vládyNový úsek dálnice D6. Foto: Úřad vlády

Vláda chce prověřit rozšíření mýtného na další úseky silnic, aby se kamionům nevyplatilo objíždět.

Programové prohlášení vlády v oblasti dopravy

Rozšíření dálniční sítě až o 200 kilometrů, výstavba vysokorychlostních tratí nebo další zkvalitňování veřejné dopravy. To jsou jen některé body, které plynou z programového prohlášení nové vlády v oblasti dopravy. Kabinet ho schválil ve čtvrtek. Ve středu 12. ledna s dokumentem vláda předstoupí před Poslaneckou sněmovnu s žádostí o důvěru. Prohlášení přinášíme jako dokument.

Doprava

Preambule

Jedním z klíčových úkolů státu je dostavba chybějící dopravní infrastruktury a zajištění jejího provozu. Bezpečná a funkční dopravní spojení jsou jednou ze základních podmínek dalšího rozvoje naší země a jejích regionů. Zaměříme se také na další zkvalitňování veřejné dopravy, která musí být cenově dostupná, lehce dosažitelná a musí nabídnout pohodlnou alternativu k individuální dopravě.

Stanovíme plán investic do dopravy, zajistíme stabilní rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury a zvýšíme kontrolu nad efektivitou vynaložených prostředků na dopravní stavby.

Jsme si rovněž vědomi, že rozvoj dopravy spočívá též ve využívání moderních technologií, inteligentních dopravních systémů či v digitalizaci dopravních agend, která povede k celkovému zefektivnění a odbyrokratizování veřejné správy.

Infrastruktura

Dálnice a silnice I. třídy

Prioritně se zaměříme na pokračování stavby Pražského okruhu D0, výstavbu dalších úseků dálnice D35 a na dostavbu dálnice D1 mezi Říkovicemi a Přerovem. Do roku 2025 rozšíříme dálniční síť až o 200 kilometrů.

Do konce roku 2025 zprovozníme obchvat Českých Budějovic a další úseky D3, prodlouží se dálnice D4, D6, D49 a D55. Dokončíme dálnici D48 včetně obchvatu Frýdku-Místku, zprovozníme tři úseky o celkové délce 21,4 km na dálnici D55 a stavby dalších částí Velkého městského okruhu v Brně na I/42.

Finišovat bude stavba příhraniční části D11. Pokročí také příprava prodloužení dálnice D52, dálnice D43 a středočeské části dálnice D3. Zasadíme se o zvýšení kapacity vybraných silnic I. třídy tam, kde intenzita provozu nebude ani výhledově vyžadovat dálnici, a vybudujeme obchvaty obcí a měst trpících tranzitní dopravou.

Počet a kapacity odpočívek a odstavných ploch na dálnicích a silnicích I. třídy na povinné přestávky řidičů kamionů v následujících letech výrazně navýšíme tak, aby počet parkovacích stání přesáhl 4,5 tisíce.

Vyhodnotíme zkušenosti s PPP na D4 a zvážíme využití tohoto nástroje u dalších projektů dopravní infrastruktury.

Železnice

Výstavba vysokorychlostních tratí je vládní prioritou. Zákonem ošetříme výstavbu VRT.

Důležitou součástí celkové koncepce rozvoje železniční infrastruktury bude vedle hlavních větví VRT také moderní rychlé napojení krajských měst. Půjde konkrétně o spojení Praha – Plzeň – SRN, Praha – Liberec, Praha – Benešov – České Budějovice – AT, Brno – Slovensko, Brno – Přerov a odbočku z drážďanské VRT na Most.

Výrazně pokročíme s přípravou klíčových staveb prvních částí vysokorychlostních tratí z Prahy do Drážďan, z Prahy do Brna, z Brna do Ostravy a z Brna do Vídně.

Naším cílem je zmodernizovat 290 kilometrů železničních tratí, dokončit přestavbu železničních uzlů v Plzni, Pardubicích a zahájit přestavbu uzlu Česká Třebová a odstraňování úzkých hrdel navyšováním kapacity příslušných tratí a stanic v železničním uzlu Praha. Výrazně též pokročí práce na III. a IV. železničním koridoru a na přípravě železničního uzlu Brno.

Urychlíme přípravu a realizaci stavby železničního spojení z centra Prahy na Letiště Václava Havla Praha.

Zvyšování kapacity železniční infrastruktury umožní postupný přesun části nákladní dopravy z přetížených silnic na koleje.

Modernizaci vedlejších i regionálních železničních tratí realizujeme v logických úsecích na maximální možnou rychlost a propustnost a v úzké spolupráci se samosprávami. Nevyužívaná nádraží budou opravována, pokud budou využitelná pro služby úřadů, nebo budou nabízena krajům, městům a obcím k dalšímu využití. Podpoříme programy pro výstavbu multimodálních překladišť, obnovu provozu a elektrizaci železničních vleček s napojením na průmyslové zóny (včetně modernizace seřaďovacích nádraží a podpory systému přepravy jednotlivých zásilek).

Administrativně zjednodušíme a urychlíme elektrifikaci českých železnic včetně sjednocení napájecí soustavy a připravíme i legislativní oporu.

Vodní cesty

Budeme pokračovat v rozvoji vnitrozemské vodní dopravy a rekreačního využití vodních cest.

Zahájíme jednání s Německem o výměně českého přístavního území v Hamburku.

Zastavíme práce na projektu kanálu Dunaj–Odra–Labe. V místech, kde nebude účelné plánovat budoucí vodní díla, uvolníme současnou územní ochranu.

Budeme naopak podporovat rozvoj šetrné vodní dopravy na stávajících tocích.

Letectví

Aktivně podpoříme revitalizaci osobní a nákladní letecké dopravy. Klíčovou roli pro budoucí rozvoj bude mít výstavba paralelní vzletové a přistávací dráhy Letiště Václava Havla Praha.

Docílíme bezpečné integrace provozu dronů v českém vzdušném prostoru.

Veřejná doprava

Prostřednictvím nových smluv o veřejných službách a finanční podporou umožníme rychlejší obnovu kolejových vozidel, aby bylo cestování po české železnici bezpečnější a komfortnější.

Jednotnou jízdenku (OneTicket) budeme ve spolupráci s kraji a městy postupně rozšiřovat o jednotlivé integrované dopravní systémy. Zároveň do 30. 6. 2022 zrevidujeme státem poskytované slevy jízdného.

V souladu s evropským tzv. IV. železničním balíčkem budeme otevírat železniční trh v co nejširším rozsahu. Po roce 2023 budou státem uzavírány smlouvy o veřejných službách na železnici především na základě nabídkových řízení.

S kraji budeme koordinovat další rozvoj regionálních tratí a přípravu nabídkových řízení na rychlíkové a osobní vlaková spojení na regionálních tratích.

Zaměříme se na systematické zvýšení počtu cestujících ve veřejné dopravě.

Bezpečnost

Zasadíme se o realizaci opatření Strategie BESIP 2021–2030 a prosadíme aktualizaci sankčního systému v novele zákona o silničním provozu. Cílem je efektivnější postih nejnebezpečnějších přestupků, zvýšení bezpečnosti silničního provozu a snížení postihu u banálních přestupků.

Podpoříme další rozvoj inteligentních dopravních systémů, včetně kooperativních, ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy, lepší informovanosti účastníků silničního provozu, optimálnějšímu využití jak kapacity infrastruktury, tak i možností vozidel s vyššími stupni automatizace.

Na nových úsecích dálnic vybavených moderní telematikou bude možné zvýšit povolenou rychlost až na 150 km/h za podmínek dobré viditelnosti a provozu.

Správa železnic bude modernizovat do roku 2025 více než 500 úrovňových křížení železničních tratí se silničními komunikacemi se zaměřením na nejrizikovější místa.

Zaměříme se na větší bezpečnost na železnici, posílena bude dozorová činnost železničního provozu, aktualizován bude harmonogram vybavení 4 800 kilometrů tratí evropským zabezpečovacím zařízením ETCS a další zabezpečovací systémy.

Zintenzivníme odstraňování nelegálních billboardů u dálnic.

Legislativa, administrativa a digitalizace dopravy

Zajistíme do konce roku 2023 transformaci Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na státní podnik Správa dálnic a silnic (SDS), který bude efektivnější při přípravě, realizaci a zabezpečení údržby a provozu staveb.

Zároveň u dalších investorských organizací resortu dopravy (Správa železnic, Ředitelství vodních cest) zavedeme hodnocení plánů, splněných cílů a efektivity při přípravě a realizaci staveb a zlepšení jejich výkonnosti.

Výsledky investorských organizací budeme poměřovat se srovnatelnými organizacemi v západní Evropě.
Do roku 2025 dokončíme digitalizaci resortu dopravy tak, aby občané mohli využívat on-line služeb spojených právě s dopravními agendami, jako je například vydání a výměna řidičského průkazu či zápisy změn v registru silničních vozidel.

Jízdní řády zpřístupníme způsobem umožňujícím dálkový přístup veřejnosti – jako datové soubory v otevřeném a zároveň strojově čitelném formátu.

Využijeme účasti České republiky v evropském vesmírném programu a Prahy jako sídla Evropské agentury pro vesmírný program (EUSPA) pro větší zapojení českých firem a start-upů.

Budeme podporovat rozvoj digitalizace a automatizace dopravního sektoru s maximálním využitím přínosů nových technologií. Zaváděním inteligentních dopravních systémů zvýšíme efektivnost a bezpečnost dopravy. Podporovat budeme také dopravní výzkum a inovace.

Dopravní strategie

V návaznosti na ukončení Operačního programu Doprava II vyhodnotíme Dopravní sektorové strategie a připravíme do 30. 6. 2023 jejich aktualizaci, která bude zahrnovat závazný střednědobý a dlouhodobý plán priorit výstavby dopravní infrastruktury.

Ve spolupráci s kraji prověříme rozšíření mýtného na další úseky silnic, aby se tranzitní nákladní dopravě nevyplatilo objíždět zpoplatněné úseky.

Při zadávání a následném zpracování projektů dopravních staveb budeme uplatňovat nejen hledisko nejnižší ceny a nákladů životního cyklu, ale také požadavky na kvalitu, architektonickou a urbanistickou hodnotu. Zajistíme transparentní, spravedlivá a otevřená výběrová řízení pro zvýšení počtu dodavatelů resortu.

Zefektivníme a rozšíříme dynamické vážení kamionů při zachování vymahatelnosti u zahraničních dopravců.

Příslušným obcím budou vytvořeny podmínky pro řešení přestupků.

Zajistíme rovné konkurenční prostředí pro české i zahraniční dopravce.

Budeme podporovat budování kolejových spojení i pro lehká kolejová vozidla v městských aglomeracích.

Zapojíme do příslušných strategických dokumentů nezbytný rozvoj městské hromadné dopravy s důrazem na související potřebnou infrastrukturu: P+R a B+R parkoviště u železničních nádraží, výrazné navýšení počtu dobíjecích a plnicích stanic za využití evropských prostředků.

Na financování silnic II. a III. třídy od roku 2023 poskytneme ze státního rozpočtu částku minimálně 6 mld. Kč ročně.

Údržbu a modernizaci na silnicích a železnicích budeme plánovat a koordinovat tak, aby vždy existovala smysluplná objízdná trasa včetně tras pro náhradní autobusovou dopravu. Nástroj pro lepší koordinaci staveb vznikne jako moderní aplikace s využitím digitální technické mapy.

Pohled na dopravu jako celek a na řešení moderních dopravních systémů bude vždy zahrnovat i cyklodopravu a další bezemisní formy dopravy. Investice do nové i rekonstrukce stávající dopravní infrastruktury budou zohledňovat potřeby chodců i cyklistů. Pozornost a podporu si zaslouží budování evropských a nadregionálních cyklotras.

Zdroj: zdopravy.cz

  • https://radioserver.online:9928/radiotruck.mp3
  • Rádio Truck

What's your reaction?
0cool0bad0lol0sad

Radio Truck je nezávislá internetová rozhlasová stanica, ktorá prináša informácie pre vodičov a hudbu na cesty.

Nainštaluj si naše aplikácie:

Kontaktné informácie

Radio Truck - O.Z. ICEPO
Staré hory 333
97602 Staré hory
Slovensko
IBAN: SK04 8330 0000 0029 0197 1137
Vklad v CZ Korunách: 2901971137 / 2010

Prispejte a podporte Rádio Truck

RadioTruck © 2023. Všetky práva vyhradené.

RadioTruck © 2023. Všetky práva vyhradené.