Slovenská únia vodičov včera zaslala list Úradu vlády SR, prinášame jeho celé znenie:

Slovenská únia vodičov, Hviezdoslavova 60 41, 97501 Práznovce.

Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava

Vec : Informácia o celkovej situácii a skutkovom stave vzniknutých problémov s nedostatočným počtom profesionálnych vodičov na Slovensku

Slovenská únia vodičov upozorňovala už v roku 2011 vládu SR vedenú premiérkou I. Radičovou na problémy, ktoré môžu vzniknúť na Slovensku s nedostatkom profesionálnych vodičov.Vôbec naše pripomienky nebrali vtedy na zreteľ a preto vznikol tento alarmujúci stav. Prezident a členovia prezídia Slovenskej únie vodičov sa zhodli v názore, aby terajšia vláda SR začala bezodkladne konať a odvrátila tento stav aj katastrofálnu situáciu s počtom profesionálnych vodičov na Slovensku za predpokladu, že sa poučí z chýb už vtedy síce avízovaných, ale neriešených problémov, hoci bolo všetko avizované v poslanom liste na úrad vlády SR.

Za totalitného režimu boli v združení a zväze pre spoluprácu s armádou v tzv. Zväzarme vychovávaní vodiči, ktorí po absolvovaní kurzu získali VP pre rôzne skupiny a takto armáda zabezpečovala stály prísun mladej krvi a vodičov špecialistov do bežného civilného života pre potreby dopravných firiem a závodov. Dnes, pokiaľ je nám známe toto nemá za úlohu žiadna zložka Ministerstva obrany, alebo Ministerstva dopravy a ani Ministerstvo školstva v blízkej dobe sa nechystá zriadiť školu pre vodičov profesionálov. Takto vznikol na Slovensku rapídny pokles vlastníkov VP pre vyššie skupiny motorových vozidiel. Mnohých odrádza aj skutočná cena kurzu na získanie rozšírenia skupiny VP. Staršia veková generácia vodičov je len v malom počte nahradená mladšou generáciou. A toto sa s určitosťou prejavuje už behom pár rokov tým, že na Slovensku nebude a ani nie je dostatok vodičov, ktorí by zabezpečili chod verejnej autobusovej dopravy, či sa už jedná o mestské, prímestské, alebo expresné spojenia. Taktiež bude kolabovať systém prepravy ľudí do a späť z práce. Tiež sa takto prejaví nedostatok vodičov v nákladnej doprave, či už len vo vnútroštátnej, alebo aj rámci EÚ. Ukazuje sa nedostatok vodičov na zásobovacích vozidlách, ktoré by mali zabezpečiť chod veľkých firiem, automobiliek, alebo pri zásobovaní veľkých obchodných reťazcov akými sú spoločností Billa, Lidl, Metro, Kaufland a iné.
Nebude dostatok ani vodičov špeciálnych vozidiel, či už u hasičského, alebo záchranného zboru, vodičov sanitiek a taxíkov. Dochádza k úbytku vodičov na vozidlách zabezpečujúcich prepravy zásielok a kuriérske služby. V dôsledku zmeškaného termínu splácania faktúr za vykonané prepravy, zvýšené poplatky za používanie ciest a mýta, veľké daňové zaťaženie a zvýšenie cien PHM, pneumatík, ale aj náhradných dielov,veľké odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne dostávajú niektorých majiteľov dopravných firiem do postavenia neschopnosti dobre oceniť a vyplatiť svojim vodičom, mzdu a diéty za vykonanú prácu. Napriek nevyplateniu mzdy za predošlý mesiac, je veľa krát zamestnanec nútený odísť na cestu aj bez zaplatenia mzdy. Vo veľa prípadoch prikazujú niektorí majitelia firiem vodičovi, pod hrozbou výpovede z práce, aby jazdil na magnete, alebo na dvoch tachografových kartách a aj bez riadnej predpísanej pauzy, ktorú by mal vodič dodržiavať. Na následky týchto podvodov sa však zamestnávateľ málokedy zaujímal. Práca orgánov kontroly z inšpektorátu práce je veľmi sťažovaná aj tým, že vodiči v obave neprísť o zamestnanie, radšej v prípade preukázania takéhoto nariadenia voči svojmu zamestnávateľovi vôbec nechcú vypovedať. Preto mnohí vodiči radšej volia možnosť práce v zahraničnej spoločnosti, ktorá pravidelne odvádza predpísané odvody, dodržiava termín výplat a taktiež vypláca predpísané diéty a iné náležitosti, ktoré predpisuje zákon tej krajiny v ktorej má zamestnávateľ svoju registráciu na podnikanie v doprave. Dlhý čas sú v zahraničí a zo svojimi rodinami sú veľmi málo, ale aspoň majú istoty, čo sa v prípade práce u niektorého zamestnávateľa na Slovensku povedať nedá. A práve preto treba riešiť tieto problémy, ktoré nútia vodičov húfne odchádzať zo Slovenska a nenechať ich bez povšimnutia, ležať niekde bokom, len tak bez nejakého riešenia. Známe sú aj prípady, kde v rodinách, ktoré sú často dlhodobo odlúčené od manžela, otca, živiteľa rodiny dochádza ku rozchodu a vo veľa prípadoch sa manželstvá končia aj rozvodom.

Vodičský preukaz,kvalifikačná karta,kvalifikačný preukaz a psychologické skúšky.
Spoločnosti, ktoré vydávajú tieto karty a doklady potrebné pre prácu profesionálnych vodičov by mali byť kontrolované zo strany inšpekčných orgánov a protikorupčným úradom, alebo inými kontrolnými orgánmi Ministerstva dopravy, čo sa týka poplatkov za vydanie prvého a ďalšieho dokumentu karty vodiča a brať pri tom na zreteľ, že jeho cena je dosť navýšená a tiež poplatok za vydanie ako prvej, tak aj ďalšej karty, alebo týchto dokumentov je zbytočne veľmi predražená a ďaleko prevyšuje cenu výrobných nákladov. Treba si brať príklad z iných, napr. z bankových spoločností, ktoré si pri výdaji ďalšieho exemplára karty účtujú len symbolické ceny. Dátum platnosti napríklad stratenej, alebo ukradnutej karty by totiž nemal byť totožný z vydaním tej predchádzajúcej, teda stratenej, alebo neplatnej karty, ale mal by súhlasiť s dátumom toho skutočného vydania, čo na tento čas nie je. Čo sa týka aj času počtu hodín schválených pre výučbu a na získanie profesného preukazu vodiča a iných dokumentov, sú tieto neúmerne nadnesené a ani jeden zamestnávateľ si nemôže dovoliť pri dnešných termínoch nakládok a vykládok nechať stáť vodičov doma len preto, aby vodiči získali tak dôležité a potrebné dokumenty, ktoré sú potrebné k výkonu ich práce. A k tomuto treba brať na zreteľ aj to, že vodiči majú nárok na oddych cez víkend, teda pauzu, ktorú podľa predpisov musia urobiť a vlastne ju zase takto neurobili .
Týmto teda upozorňujeme na skutočnosť, že už dochádza a bude dochádzať k machináciám v zápisoch v knihách o evidencii a hodinách výučby, či školenia, ktoré sú potrebné pre získanie týchto dokumentov vodiča z povolania.

Choroby z povolania
Naše združenie SÚV dávnejšie upozorňovalo, že choroby na ktoré trpia vodiči z povolania, nie sú zaraďované ako choroby z povolania. A ani samotní vodiči nevedia, ktorá chorobu je takto označená. Treba apelovať na poslancov, aby bol daný návrh na novelizáciu a doplnenie tohto existujúceho zákona a zaradiť medzi choroby z povolania aj uvedené choroby a konkrétne ich špecifikovať tak, aby boli uznané ako choroby z povolania pre vodičov profesionálov.

Vodič nákladnej dopravy by mohol byť zaradený v I. rizikovej skupine, veku 60 rokov a skutočného preukázania odpracovaných rokov ako vodič povolania a tým by sa jasne vyriešili nejasnosti a medzery v terajšej legislatíve pri určovaní a posudzovaní chorôb z povolania pre vodičov. Povinné lekárske a zdravotné prehliadky vodičov, ako aj psychologické skúšky sú zrejmé a jasné pre všetkých, ale je už štatisticky preukázané, že len málo vodičov vo vyššom veku, je schopných vykonávať ťažkú profesiu, akou práca vodiča z povolania je. Nižšie opísané choroby by mali byť uznané a považované ako choroby vodiča z povolania, lebo vznikli dlhoročným skúmaním zdravotného stavu vodiča pri vykonávaní jeho povolania.
Patrili by sem :
1.Všetky choroby a zmeny pohybového aparátu, ruky, prsty nohy, kolená, chodidlá, krčná a hlavná chrbtica, vrátane stavcov a platničiek, kosti, svaly, kĺby a šľachy. Sem by nemali patriť vrodené a dedičné choroby.

2.Profesionálna hluchota, vodič pri výkone svojej práce býva dlhodobo a dlhoročne vystavený hluku svojho vozidla /nad 85dB/ ale aj vonkajších zvukov z iných vozidiel, majáky, vlaky, ruchy veľkomiest, ktorými prechádza a zvuky okolitého iného prostredia. Týmto dochádza k poškodeniu sluchu, tzv. profesionálna hluchota. Účinky sú špecifické, t.j. pôsobenie hluku na sluchový orgán. K škodlivému pôsobeniu na sluch dochádza prekročením hodnoty 85 dB a tieto účinky sú nešpecifické, mimosluchové – prostredníctvom sluchového orgánu sa účinky hluku prejavia ako poruchy iných orgánov a funkcií a to v psychologickej oblasti / najmä pri písaní a absolvovaní predpísaných testov, ktoré vodič potrebuje k vykonávaniu svojej profesie. Hluk pôsobí veľmi škodlivo na sluchový orgán a spôsobuje tak trvalú poruchu sluchu, ak hladina akustického tlaku je väčšia ako 85 dB. Čím dlhšie hluk pôsobí a čím má vyššie spektrum, väčšiu intenzitu, tým je porucha väčšia. 3.Choroby z vibrácií – vznikajú dlhodobým a dlhoročným pôsobením a požívaním zariadení a mechanizmov spôsobujúce vibrácie v dopravných prostriedkoch (volant, sedadlo) a podobne. Vibrácie sa charakterizujú rovnakými veličinami ako hluk (v oboch prípadoch ide o mechanické kmitanie). Podľa spôsobu prenosu vibrácií na ľudské telo sa rozlišujú: a) vibrácie prenášané na ruky exponovanej osoby (od volantu ale aj ovládačov volantu); b) celkové vibrácie, ktoré sa prenášajú na sediacu osobu aj keď na odpruženom sedadle.
Takéto dlhoročné vibrovanie značne poškodzuje oblasť krčnej chrbtice a hlavne stavce s platničkami v chrbtici .
4.Choroby a poškodenie srdca, žíl a ciev. Tu by mohli byť zaradené získané ochorenia srdca, infarkty, vysoký krvný tlak, ochorenia krvi hlavne získané z tropických a infekčných chorôb, pri cestách do zahraničia a nakoniec aj cievne zmeny. Tie sú ako samostatné ochorenie symptomatologické, označené ako profesionálna traumatická vazoneuróza.
5.Choroby očí a zraku, mohli by byť zaradené sem všetky získané chyby a stavy zraku, poruchy binokulárneho zorného poľa a získaná porucha videnia farbocitu, ktorá je nevyliečiteľná . Ukázalo sa, že viac povolaní je diskriminovaných pri poruche farbocitu (rušňovodiči, maliari, elektrikári, letci), ale hlavne sú to vodiči z povolania. 6.Choroby zo stresu – Spravidla sú vykazované podľa diagnóz zoznamu chorôb z povolania, nie podľa profesijných skupín. Stres alebo choroby ním spôsobené, nie sú v zozname chorôb z povolania, pretože pri chorobách spôsobených stresom je nesmierne obtiažne preukázať súvislosť s prácou. Stres a sedavé zamestnanie môžu byť však spúšťačom chronicky známych civilizačných ochorení a porúch zdravia, napríklad srdcovo-cievnych chorôb, porúch trávenia, nálad, správania a aj závislosti na drogy a alkohol.

Slovenská únia vodičov už dávnejšie upozorňovala aj na fakt, že v platovej oblasti vodiči zaostávajú ďaleko za menej inými rizikovými profesiami. Pretože na SK opakovane žiadajú o zvýšenie mzdy také profesie ako sú lekári a učitelia, tak aj vodiči z povolania by mali byť ohodnotení mzdou, ktorá by bola ocenením ich náročnej a zodpovednej práce, čo sa týka čistej, teda už už zdanenej mzdy. V prípade práceneschopnosti by nedochádzalo k tak veľkému rozdielu na mzde, čo sa týka nemocenských dávok a tiež aj v neposlednom rade následnému výpočtu výšky, respektíve sumy dôchodku vodiča .

                                                     Ján Mlynár prezident SÚV

Na vedomie :
Úrad vlády SR
Ing. Milan Uhrík, PhD.
poslanec Európskeho parlamentu
Bc. Milan Mazurek poslanec NR SR

Zdroj: SÚV

 • https://radioserver.online:9928/radiotruck.mp3
 • Rádio Truck

What's your reaction?
0cool0bad0lol0sad

Radio Truck je nezávislá internetová rozhlasová stanica, ktorá prináša informácie pre vodičov a hudbu na cesty.

Nainštaluj si naše aplikácie:

Kontaktné informácie

Radio Truck - O.Z. ICEPO
Staré hory 333
97602 Staré hory
Slovensko
IBAN: SK04 8330 0000 0029 0197 1137
Vklad v CZ Korunách: 2901971137 / 2010

Prispejte a podporte Rádio Truck

RadioTruck © 2023. Všetky práva vyhradené.

RadioTruck © 2023. Všetky práva vyhradené.