Spotřební daň, marebonus, ferrobonus, doložka o úpravě, mýtné, nedokumentované výdaje, osvobození ART a fond 500 milionů. Vysvětlil Fai-Conftrasporto(Carl Graph / Flickr)

Spor o silniční nákladní dopravu vedl k přijetí vyhlášky zákona 21. března 2022, n. 21, schválený Radou ministrů minulý pátek, zveřejněný v Úředním věstníku minulé pondělí. Přijímá část závazků obsažených v memorandu o porozumění podepsaném mezi obchodními asociacemi a náměstkyní ministra pro infrastrukturu Teresou Bellanovou dne 17. března, zaměřeného především na snížení výrazného nárůstu cen pohonných hmot. Fai-Conftrasporto shrnula všechna ustanovení dekretu spolupracovníkům.

Snížení spotřební daně z motorové nafty
Článek 1 vyhlášky výjimečně stanoví, že po dobu třiceti dnů, od 22. března do 20. dubna, se spotřební daň na naftu snižuje z 617,40 na 367,40 eur na tisíc litrů. To určuje, počínaje dneškem, snížení nafty o 25 eurocentů (plus DPH). V důsledku toho u nákupů nafty uskutečněných ve stejném třicetidenním období není možné získat zpět rozdíl spotřební daně ve výši 21 eurocentů na litr, vezmeme-li v úvahu, že nová sazba je nižší než sazba předpokládaná pro komerční naftu. (403 eur za tisíc litrů nafty).

Ferrobus a Marebonus
Článek 13 stanoví pouze pro běžný rok refinancování opatření pro Marebonus ve výši 19,5 milionů EUR a pro Ferrobonus ve výši 19 milionů. Ministerstvo infrastruktury se v odborově-vládním protokolu zavazuje ověřit u Evropské komise možnost, že se výhody dostanou přímo k autodopravcům.

Ustanovení o úpravě naftového paliva
Článek 14 posiluje mechanismus pro provádění úpravy přepravného v písemných i nepsaných smlouvách, jak je požadováno v bodě 3 protokolu. V první, tj. písemné smlouvě, je výslovně stanoveno, že tato doložka je podstatnou náležitostí smlouvy (s dodatkem k čl. 6 odst. 3 písm. d) NV 286/2005) tak, že jeho absence podmiňuje použití ustanovení o nepsané smlouvě. Zejména je stanoveno, že protiplnění je přizpůsobeno změnám ceny nafty, „pokud tyto změny překročí 2 % hodnoty brané jako referenční v době uzavření smlouvy nebo poslední provedené úpravy“ V nepsaných smlouvách , včetně těch, které postrádají základní prvky poskytované uměním. 6 odst. 3 výše uvedené legislativní vyhlášky 286 je stanoveno, že „úplata je stanovena na základě směrných referenčních hodnot provozních nákladů společnosti nákladní dopravy jménem třetích stran zveřejněných a aktualizovaných MIMS“ každé tři měsíce. 

Mýtné a odpočet nedokumentovaných výdajů
Článek 15 navyšuje zdroje pro kompenzované snížení dálničních poplatků s další alokací 15 milionů eur, což je navíc k 20 milionům stanoveným legislativním nařízením č. 17/2022 a s 5 miliony eur na nezdokumentované výdaje malých společností provozujících silniční přepravu, které jsou přidány k 5 milionům, které již předpokládá výše zmíněná energetická vyhláška. 

Výjimka z příspěvku ART pro rok 2022
Při provádění bodu 6 memoranda o porozumění článek 16 zákonné vyhlášky stanoví, že pro běžný rok nejsou společnosti silniční přepravy s ročním obratem 5 milionů eur a více povinny platit příspěvek na fungování Dopravního regulačního úřadu (rovná se 0,6 promile z příslušného obratu). 

Fond 500 milionů eur na silniční nákladní dopravu
Na základě požadavků obchodních sdružení zřídila vláda fond ve výši 500 milionů eur, který má být použit na zmírnění vážného nárůstu cen pohonných hmot, jehož opatření budou stanovena meziministerskou vyhláškou (MIMS – MEF), které budou vydány v příštích třiceti dnech. V tomto ohledu již FAI spolu s asociacemi UNATRAS písemně napsala náměstkyni ministra Bellanové, aby se dohodla na co nejkonkrétnějším a nejrychlejším využití těchto zdrojů. 

Pokud jde o další závazky obsažené v memorandu o porozumění, bude v nadcházejících měsících stálý diskusní stůl mezi kategorií a vládou analyzovat tři otázky:
• platební lhůty pro poplatky za dopravu: kontroly plateb musí být posíleny do 60 dnů od vydání fakturu (odstavce 12 a následující článku 83bis, zákon 133/2008), zahrnující Úřad pro hospodářskou soutěž a trh (AGCM) a Ústřední výbor pro registr silničních dopravců; 
• přístup na trh ak povolání, je definován manažerský výnos, který přizpůsobí italskou legislativu ustanovením nařízení 1055/2020; 
• doby nakládky a vykládky, budou pokračovat schůzky s klienty za účelem revize pravidel tak, aby bylo zajištěno dodržování maximálních čekacích dob na nakládku a vykládku zboží s následným uznáním kompenzací již stanovených současnou legislativou; – budou urychleny postupy pro vyplácení pobídek a ministerských příspěvků splatných podnikům (investice a školení); 
• Brenner, ministerstvo se výslovně zavázalo pokračovat v akcích na ochranu sektoru pro přechod Brenneru.

Zdroj: informazionimarittime.com

  • https://radioserver.online:9928/radiotruck.mp3
  • Rádio Truck

What's your reaction?
0cool0bad0lol0sad

Add Your Comment

Radio Truck je nezávislá internetová rozhlasová stanica, ktorá prináša informácie pre vodičov a hudbu na cesty.

Nainštaluj si naše aplikácie:

Kontaktné informácie

Radio Truck - O.Z. ICEPO
Staré hory 333
97602 Staré hory
Slovensko
IBAN: SK04 8330 0000 0029 0197 1137
Vklad v CZ Korunách: 2901971137 / 2010

Prispejte a podporte Rádio Truck

RadioTruck © 2023. Všetky práva vyhradené.

RadioTruck © 2023. Všetky práva vyhradené.