dialnicna znamka zakupenieOtázka: Nastupuje deliktuálna zodpovednosť v prípade zakúpenia diaľničnej známky, ak v prípade zadávania EVČ jedna číslica resp. písmeno nebolo zadané správne?

Miestne príslušný okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií uložil vodičke motorového vozidla pokutu vo výške 150 € za to, že sa mala ako prevádzkovateľ vozidla dopustiť spáchania správneho deliktu podľa príslušných ustanovení zákona o diaľničnej známke tým konaním, že využívala vymedzený úsek cesty D1 vozidlom bez úhrady diaľničnej známky. Vodička proti vydanému rozkazu podala odpor s odôvodnením, že je vlastníkom a prevádzkovateľom vozidla EVČ xx a riadne si zakúpila diaľničnú známku, avšak v dôsledku pochybenia na vozidlo EVČ xy, čo vyplývalo z potvrdenia o úhrade diaľničnej známky.

Bol postup miestne príslušného okresného úradu správny?

Správny delikt vo všeobecnosti možno definovať ako protiprávne konanie zodpovednej osoby, ktorého znaky sú uvedené v zákone a s ktorými zákon spája hrozbu sankcií trestnej povahy ukladanej v rámci výkonu verejnej správy. Podstatou je, aby prevádzkovateľ vozidla pri užívaní vymedzeného úseku ciest, uhradil diaľničnú známku. Jej súčasťou však nie je povinnosť týkajúca sa kvalifikovaného poskytnutia EČV.

Pre komplexnosť možno uviesť, že chráneným záujmom predmetného správneho deliktu je ekonomický záujem Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. za užívanie vymedzených úsekov ciest. Zo skutkového stavu vyplýva, že tento záujem konaním žalobkyne nebol porušený. Pri hodnotení správnych deliktov, ktoré sú hraničné, je žiaduce brať do úvahy aj materiálnu nebezpečnosť konania, aby príliš formalistická aplikácia nebola nespravodlivá a neprimeraná. Je preukázané, že konanie žalobkyne nebolo materiálne nebezpečné kvôli zaplateniu poplatku za užívanie vymedzených úsekov ciest. Na dôvažok možno dať do pozornosti aj nespochybniteľnú vôľu žalobkyne splniť si povinnosť úhrady diaľničnej známky, pričom taktiež treba v súvislosti s chybne zadaným EČV poukázať na skutočnosť, že nakoľko chybná bola len jediná, a to konkrétne posledná číslica v EČV, ide o zrejmú nesprávnosť, ktorá s vysokou pravdepodobnosťou nebola spôsobená úmyselne.

Pri vyvodzovaní deliktuálnej zodpovednosti v zmysle ustanovení zákona o diaľničnej známke je potrebné zvážiť všetky skutkové okolnosti danej veci, a to spravidla aj tie, ktoré sa týkajú správnosti poskytnutého EVČ, avšak pri ich posudzovaní je potrebné postupovať v zmysle materiálneho prístupu. Zrejmá nesprávnosť ako napr. drobný preklep pri zadávaní EVČ (v nepatrnej časti, akou je napr. jedno písmeno resp. číslo), ktorá však z faktického hľadiska nemá za následok vznik škody v podobe neobdŕžania úhrady za vozidlo, ktoré reálne využíva diaľnicu, nemôže byť sama o sebe predpokladom pre naplnenie skutkovej podstaty správneho deliktu.

Zdroj: mojekysuce.sk

Ilustračný obrázok: Skytoll

  • https://radioserver.online:9928/radiotruck.mp3
  • Rádio Truck

What's your reaction?
0cool0bad0lol0sad

Radio Truck je nezávislá internetová rozhlasová stanica, ktorá prináša informácie pre vodičov a hudbu na cesty.

Nainštaluj si naše aplikácie:

Kontaktné informácie

Radio Truck - O.Z. ICEPO
Staré hory 333
97602 Staré hory
Slovensko
IBAN: SK04 8330 0000 0029 0197 1137
Vklad v CZ Korunách: 2901971137 / 2010

Prispejte a podporte Rádio Truck

RadioTruck © 2023. Všetky práva vyhradené.

RadioTruck © 2023. Všetky práva vyhradené.